ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพิลเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบหนองแก้วได้รับแจ้งจากกรวมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนพิการ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วของประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันบัตรคนพิการดิจิทัล เพื่อให้มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการประกอบชีพ ซึ่งปัจจุบันคนพิการสามารถดาวห์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ ระบบปฏิบัติการ IOS

ดาวห์โหลดเพิ่มเติม

doc00887220220621113525

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด