ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567