หน้าแรก

แบบสอบถามออนไลน์

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ

[wpforo item=”topic” id=”5″]

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นการควบคุมหรือส่งเสริมด้านพาณิชย์และการอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการ…

การขอร่วมใช้นามสกุล

การขอร่วมใช้นามสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2) ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล)สำเนาทะเ…

การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย2. การจดทะเบียนหย่า3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การ…

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด