รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วงเงินไม่เกิน 500,000)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เรื่อง  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวห์โหลดเอกสาร

หนังสือ 500000