โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม                  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลผู้เป็นต้นแบบภายในองค์กร ภายนอกองค์กร และหน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินการการประพฤิปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

ดาวห์โหลดเอกสารเพิ่มเติม