อัตราภาษีป้าย

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

สำหรับทุกคน ที่ประกอบธุรกิจ หากท่านอยากโปรโมทร้านด้วยป้ายการค้า ก็ขอให้เลือกรูปแบบตัวอักษร ภาษา ขนาด และจำนวนป้ายให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของท่านด้วยนะคะ ค่าทำป้ายแพงแต่ทุกคนยอมจ่าย
ป้ายประเภท 1
(ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 10 บาท/500 ตร.ซม.
(ข) อักษรไทยล้วน อัตรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม.
ป้ายประเภท 2
(ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ หรือปนเครื่องหมายอื่นหรือปนรูปภาพ
ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม.
(ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ หรือปนเครื่องหมายอื่นหรือปนรูปภาพ ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ อัตรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม.
ป้ายประเภท 3
(ก) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม
(ข) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ อัตรา 50 บาท/ 500 ตร.ซม.
กรณีคำนวณภาษีป้ายแล้ว ต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีขั้นต่ำ 200 บาท
ตัวอย่างการคำนวณ
นายดำ ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร มีข้อความว่า ร้านร่ำรวย ติดตั้ง เดือน มีนาคม
วิธีการคำนวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร)
100 x 150 = 15,000 ตารางเซนติเมตร
15,000 ÷ 500 = 30 หน่วย
อัตราภาษี 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร (ใช้อัตราภาษี ประเภท 1 เพราะมีอักษรไทยล้วน)
30 x 5 = 150 บาท (กรณีนี้คำนวณภาษีแล้ว ไม่ถึง 200 บาท ผู้เสียภาษี ต้องชำระภาษีขั้นต่ำตามเกณฑ์ คือ 200 บาท)
ดังนั้น นายดำ ต้องชำระภาษีป้ายในอัตราขั้นต่ำของภาษีป้าย
คือ 200 บาท