ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

ท่านจะได้รับเอกสารการแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือน เมษายน
เมื่อได้รับเอกสารการแจ้งประเมินแล้ว
ท่านสามารถจ่ายชำระภาษีได้ทันที ทั้งนี้ชำระภาษีได้ภายในเดือนมิถุนายน
หากเลยกำหนด จะมีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศ กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ออกไปอีก 2 เดือน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566