การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นางปวีณา  เทศยุคุณธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
เป็นประธานในการผู้บริหารและบุคลารขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิขอบ
  3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
  4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
  6. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
    และโปร่งใส

ในการนี้ นางปวีณา  เทศยุคุณธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้มอบนโยบายในการประชุมว่า
การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนVส่งเสริมให้องค์การบริทารส่วนตำบลหนองแก้วมีความเสี่ยงกรทุจริต พัฒนาและปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประเทศชาติและประขาชน