การเปิดโอกาสให้เกิดการส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการส่วนร่วม

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม