ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลหนองแก้ว ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567

ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลหนองแก้ว ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567
จากเดิม ภายในเดือน มิถุนายน 2567 >>>> เป็นภายในเดือน กรกฎาคม 2567

ขยายกำหนดเวลาจัดส่งการแจ้งประเมินภาษี