การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นการควบคุมหรือส่งเสริมด้านพาณิชย์และการอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถใช้เป็นหลักฐานในการทางการค้าได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
กรณีผูขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. แผนที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
5. กรณี มิได้เป็นเจ้าบ้านของสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้ง
สำเนาทะเบียนของสถานประกอบการ
6. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
5. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 50 บาท

กรณี บริษัทจำกัด บริษัท มหาชน และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาหนังสือรับรองของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ กรณี มิมอบอำนาจ ใช้เอกสารประกอบดังนี้
3.1 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
4. กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้านของสถานประกอบการที่ใช้ ต้องมี
4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้ง
4.3 แผนที่โดยสังเขป
5. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท

กรณี ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
1. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคน
3. หนังสือสัญญาจัดตั้งหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า
4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
5. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่า หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
5. แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป
6. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
8. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท

กรณี เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ
3. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า
5. แผนที่ที่ตั้งโดยสังเขป
6. สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
7. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ
8. ใบอนุญาตทำงานของผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
9. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา
10.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
11. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
12. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท

หมายเหตุ
1. กำหนดให้ใช้สำเนาใบอนุญาตค้างาช้าง เป็นเอกสารประกอบการยืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีเริ่มประกอบกิจการค้างาช้าง หรือเปลี่ยนแปลงไปประกอบกิจการค้างาช้าง
2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าผ่าน Facebook, Line, Instagram ต้องยืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย