ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)