สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

นางเกษร ใจกระมล

ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร. 089 094 6630

นางนงค์รัก ได้ฤกษ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร. 086 142 9209

นางสาวปานทิพย์  แตงเย็น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร. 08 6364 7164

นายบุญเลิศ เอี่ยมเอก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

โทร. 089 541 9632

นายนิคม ปรางค์จันทร์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

โทร. 084 784 7557

นายอนันตชัย เจนดง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

โทร. 085 447 3234

นายพงศ์ศิริ เบ้าเจริญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

โทร. 080 631 8262

นายธนภัทร ล้อมเวียง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

โทร. 084 784 7557

นางกุลิสรา ท่าหิน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

โทร. 098 286 3683

นายมานะ ขาวทั่ว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

โทร. 080 865 6801

นายประยงค์ ยอดศรี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

โทร. 098 460 0607

นางลักขิกา ยมฤทธิ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

โทร. 082 540 6949

นางสุทธิรัตน์ สินวงษ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

โทร. 082 202 9611