กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายปฐวัฒน์  แก้วตา

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 097 960 3703

นายปฐวัฒน์  แก้วตา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 097 960 3703

นางสาวพรรุ่ง  ยอดศรี

ครู

โทร. 083 232 5482

นางสาวบุษยมาส  แม้นนิยม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา)

โทร. 09 8247 6388

นางธนาภา  แดงโชติ

ผู้ดูแลเด็ก

โทร. 08 9225 0224

นางสาวสุจิตรา  เพ็ชร์คง

ผู้ดูแลเด็ก

โทร. 08 9225 0224

นางสาวจันทนา  เจริญดง

ผู้ดูแลเด็ก

โทร. 09 8847 4074