กองคลัง

นางสาวปานทิพย์  แตงเย็น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 08 6364 7164

“ว่าง”

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร. xxxx

นางสาววธูสิริ  ขยันคิด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)

โทร. 09 2467 6055

นางสาวเยาวลักษณ์ นิรันดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร. 08 4872 2210