กองคลัง

นางสาวปานทิพย์  แตงเย็น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 08 6364 7164

นางบุษกร  อยู่อินทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร. 06 3871 0054

นางสาววธูสิริ  ขยันคิด

ผู้ช่วยงานธุรการกองคลัง

(จ้างเหมาบริการ)

โทร. 09 2467 6055

นางสาวสุพิชดา  คุณวัตร

ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้

(จ้างเหมาบริการ)

โทร.09 2343 3231

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด