หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวปานทิพย์  แตงเย็น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร. 08 6364 7164