คณะผู้บริหาร

นางปวีณา เทศยุคุณธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร. 081 940 7403

นายสมบัติ ศรีกล่ำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร.089 247 1976

นายกิตติชัย ถาวร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร.064 159 3597

นายบัวจิน ผู้ดี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร. 092 591 7398