สำนักปลัด

นายอลงกต เปรมสุข

ผู้อำนวการกองช่าง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร. 063 218 5445

นางสาวสุธิดา สำลี 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 099 230 7663

จ่าสิบเอกประเสริฐ  พิมหา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร. 08 8215 3850

“ว่าง”

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร. xxxx

นายเสริมศักดิ์  คำพระยา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. 08 7711 2680

นายอาณัติ เผ่าทหาร 

นิติกรปฏิบัติ

โทร. 087 8001299

นายสิทธณัฐ ปินะสา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

โทร. 089 572 4762

นางสาวรัชนันท์  แสงอุทัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 08 7993 6992

นายณัฐพล  เฟื่องทรัพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

โทร. 08 6191 5776

นายไพศาล  ศิริอารุณปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. 09 3539 0374

นางสาวมนธิรา  ชัยสิริอนันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 08 xxxx xxxx

นายพิชยดนย์  อินทวาปี

พนักงานทั่วไป

โทร. 09 xxxx xxxx

นางเพ็ญศรี  ชัยศิริอนันต์

แม่บ้าน

โทร. 08 7127 6129

นายพิเชษฐ์ อินทวาปี

พนักงานขับ

โทร. 08 1775 8999

นายวีรยุทธ  ชีวิตโสภณ

พนักงานดับเพลิง

โทร. 093 678 6135

นายสุพิเชษฐ์ อาทร

พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์

นางอำพร  เจติยวรรณ

พนักงานจ้างเหมา