สำนักปลัด

นางสาวปิยะรัตน์  กัณหาโยธี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

โทร. 06 12233 036

xxxx 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. xxxx

จ่าสิบเอกประเสริฐ  พิมหา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร. 08 8215 3850

นางสาวปิยะรัตน์  กัณหาโยธี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร. 06 12233 036

นายเสริมศักดิ์  คำพระยา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

โทร. 08 7711 2680

นางสาวอังคณา  เกตุวาวารินทร์

นิติกรปฏิบัติ

โทร. 09 9197 4416

นายสงกรานต์  มีมาก

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โทร. 08 4873 5098

นางสาวรัชนันท์  แสงอุทัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 08 7993 6992

นายไพศาล  ศิริอารุณปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. 09 3539 0374

นางเพ็ญศรี  ชัยศิริอนันต์

แม่ครัว

โทร. 08 7127 6129

นายพิเชษฐ์ อินทวาปี

พนักงานขับรถยนต์

โทร. 08 1775 8999

นายวีรยุทธ  ชีวิตโสภณ

พนักงานดับเพลิง

โทร. 093 678 6135

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด