กองช่าง

นายอลงกต  เปรมสุข

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.06 3218 5454

นางสาววิชาดา  ชาติไทย

ผู้ช่วยงานธุรการกองช่าง (กองช่าง)

โทร. 083-0521133