เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(สำเนา)

ประกาศองค์การนบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

nk1
nk2
nk3
4