ระเบียบกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับล่าสุด)

 1. พรฎ.ให้ใช้พระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475,2485
 2. พรฏ.ให้ใ้ช้พระราชบัญญัติพาสีโรงเรือนและที่ดิน พุทธสสักราช 2475 ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธสักราช 2487
 3. พรฎ.ให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2745 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ.2516
 4. พรฎ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521-พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.2550
 5. พรฎ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521-พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.2551
 6. พรฎ.ระเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539
 7. พรฎ.เพิ่มอัตราภาษีสรรสามิตเพื่อนำไปจัดสรรแก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527
 8. พรฎ.เพิ่มอัตราภาษีสรรสามิตเพื่อนำไปจัดสรรแก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
 9. พรฎ.เพิ่มอัตราภาษีสรรสามิตเพื่อนำไปจัดสรรแก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534
 10. พรฎ.กำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500-2501
 11. พรฎ.ค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543
 12. พรฎ.ค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 13. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 14. พรฎ.กำหนดเงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.
 15. พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
 16. พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (LOCAL PERSONNEL ADMINITRATION B.E.2542 (1999))
 17. พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
 18. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 19. พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558
 21. พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
 22. พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 23. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 24. พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2562
 25. พรฎ.เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560
 26. พรฎ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2523-พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.2563
 27. พรฎ.ค่าเช่าบ้านราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
 28. ข้อบังคับ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2541
 29. กฏหมายเกี่่ยวกับการดำเนินงานของ อบต.
 30. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๕
 31. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 32. ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบน