การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
– ถนนถ่ายโอนจาก รพช. จำนวน 2 สาย
– ถนนลาดยางบ้านโคกเขื่อน-บ้านชัยคลี ระยะทาง1,500 เมตร
– ถนนลาดยางบ้านหนองแก้ว ระยะทาง 1,000 เมตร

ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

-ถนน คสล. จำนวน 43 สาย ดังนี้
-บ้านเนินหินตั้ง ระยะทาง 547 เมตร
-บ้านเกาะยายหนัก ระยะทาง 200 เมตร
-บ้านยาง ระยะทาง 160 เมตร
-บ้านโคกอู่ทอง ระยะทาง 180 เมตร
-บ้านหนองแก้ว ระยะทาง 115 เมตร
-บ้านเนินหินตั้ง ระยะทาง 65 เมตร
-บ้านโคกเขื่อน ระยะทาง 20 เมตร
-บ้านยาง ระยะทาง 180 เมตร
-บ้านประเถท ระยะทาง 300 เมตร
-บ้านโคกอู่ทอง ระยะทาง 180 เมตร
-บ้านโคกอู่ทอง ระยะทาง 90 เมตร
-บ้านหนองแห้ว ระยะทาง 130 เมตร
-บ้านโคกอู่ทอง ระยะทาง 90 เมตร
-บ้านโคกเขื่อน ระยะทาง 30 เมตร
-บ้านชัยคลี ระยะทาง 500 เมตร
-บ้านเกาะพันซา ระยะทาง 170 เมตร
-บ้านเกาะยายหนัก ระยะทาง 140 เมตร
-บ้านชัยคลี ระยะทาง 218 เมตร
-บ้านเนินหินตั้ง ระยะทาง 150 เมตร
-บ้านโคกอู่ทอง ระยะทาง 290 เมตร
-บ้านเกาะพันซา ระยะทาง 100 เมตร
-บ้านเนินหินตั้ง ระยะทาง 2000 เมตร
-บ้านยาง ระยะทาง 85 เมตร
-บ้านประเถท ระยะทาง 150 เมตร
-บ้านโคกอู่ทอง ระยะทาง 25 เมตร
-บ้านเกาะพันซา ระยะทาง 100 เมตร
-บ้านหนองแห้ว ระยะทาง 197 เมตร
-บ้านเกาะยายหนัก ระยะทาง 155 เมตร
-บ้านโคกเขื่อน ระยะทาง 50 เมตร
-บ้านยาง ระยะทาง 65 เมตร
-บ้านยาง ระยะทาง 264 เมตร
-บ้านเนินก่อ ระยะทาง 193 เมตร
-บ้านหนองแก้ว ระยะทาง 173 เมตร
-บ้านเกาะยายหนัก ระยะทาง 185 เมตร
-บ้านประเถท ระยะทาง 150 เมตร
-บ้านเนินหินตั้ง ระยะทาง 67 เมตร
-บ้านชัยคลี ระยะทาง 122 เมตร
-บ้านโคกเขื่อน ระยะทาง 100 เมตร
-บ้านประเถท ระยะทาง 185 เมตร
-บ้านเนินหินตั้ง ระยะทาง 68 เมตร
-บ้านเกาะพันซา ระยะทาง 265 เมตร
-บ้านเนินหินตั้ง ระยะทาง 192 เมตร
-บ้านเนินก่อ ระยะทาง 871 เมตร
รวมระยะทางถนน คสล.ทั้งตำบลระยะทาง 7,719 เมตร

ถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย
-บ้านประเถท ระยะทาง 1,000 เมตร
-บ้านโคกอู่ทอง-บ้านหนองแห้ว ระยะทาง 500 เมตร
-บ้านเนินก่อ ระยะทาง 400 เมตร
-บ้านยาง ระยะทาง 500 เมตร
-บ้านหนองแห้ว ระยะทาง 500 เมตร
-บ้านเกาะพันซา ระยะทาง 450 เมตร
-บ้านโคกเขื่อน ระยะทาง 350 เมตร
-บ้านไชยคลี ระยะทาง 2,500เมตร
รวมระยะทางถนน ลูกรัง ทั้งตำบลระยะทาง 6,200 เมตร

การโทรคมนาคม
– โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 แห่ง

การโทรคมนาคม
– โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 แห่ง

การไฟฟ้า
– จำนวน 12 หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
– หมู่ที่ 1 คลองบ้านนา กว้าง18 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลึก 6 เมตร
-หนองชุมพล กว้าง 78 เมตร ยาว 159 เมตร ลึก 5 เมตร
-หมู่ที่ 2 คลองหนองแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 4,500 เมตร ลึก4 เมตร
-หมู่ที่ 3 หนองบุ่งคล้า กว้าง 31 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 6 เมตร
-คลองอีกง กว้าง 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 3 เมตร
-หมู่ที่ 6 สระน้ำเกาะพันซา กว้าง 27 เมตร ยาว80 เมตร ลึก4 เมตร
-หมู่ที่ 7 คลองโคกอู่ทอง กว้าง 26 เมตร ยาว1,500 เมตร ลึก5 เมตร
-หนองสัมพันธ์ กว้าง เมตร ยาว เมตร ลึก เมตร
-หมู่ที่ 8 คลองประเถท กว้าง 17 เมตร ยาว7,000 เมตร
-หมู่ที่ 9 หนองโหมด กว้าง 87 เมตร ยาว 118 เมตร ลึก 5 เมตร
-หมู่ที่ 10 คลองบอน กว้าง 17 เมตร ยาว2,080 เมตร ลึก 4 เมตร
-หมู่ที่ 11 คลองช้างคลาน กว้าง 12.50 เมตร ยาว4,000 เมตร ลึก3.50 เมตร
-หมู่ที่ 12 คลองโคกเขื่อน กว้าง 18 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 4 เมตร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
– ฝาย / ผนังกั้นน้ำ จำนวน 8 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น จำนวน 72 แห่ง
– บ่อบาดาล จำนวน 48 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ป่าไม้ , น้ำตกธารทิพย์
2. มวลชนจัดตั้ง
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน จำนวน 74 นาย