ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.1 การบริการขั้นพื้นฐานที่ดี โดยจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบครัน ระบบการ
1.2 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการบริการ สาธารณสุขที่มีคุณภาพทั่วถึง โดยเน้นทั้งด้านการสร้างสุขภาพ และการซ่อมแซมสุขภาพ พร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่โดยยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ
1.3 การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ ประชาชนมีงานทำ มีรายได้มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีพ ค่าครองชีพไม่สูง มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างพอเพียงสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยสร้างโอกาสให้แก่เกษตรได้พัฒนาความรู้ เข้าถึงแหล่งเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
2.2 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี
3.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในทุกระดับจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลังการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคน สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยพัฒนาคนให้มีศักยภาพมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมจริยธรรม
4.2 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีการส่วนร่วมของชุม