วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มุ่งบริการด้วยคุณธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1.มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ผู้นำที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม

2.มุ่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมประสานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

3.มุ่งส่งเสริมการเกษตร การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจรากหญ้า

4.มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น