สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากอำเภอ
4.5 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลประจันตคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์งาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคำโตนด และตำบลบุฝ้าย

เนื้อที่ ประมาณ 89.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 55,725 ไร่

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ภูมิประเทศ ตอนบนเป็นภูเขาและที่ราบสูง สภาพพื้นที่เป็นดินทรายตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านนา
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยายหนัก
หมู่ที่ 4 บ้านเนินก่อ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแห้ว
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพันซา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกอู่ทอง
หมู่ที่ 8 บ้านประเถท
หมู่ที่ 9 บ้านยาง
หมู่ที่ 10 บ้านเนินหินตั้ง
หมู่ที่ 11 บ้านไชยคลี
หมู่ที่ 12 บ้านโคกเขื่อน

ประชากร ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ประชากรทั้งสิ้น 4,634 คน แยกเป็น ชาย 2,236 คน หญิง 2,398 คน

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 นา 46 69 72 141
2 หนองแก้ว 143 208 205 413
3 เกาะยายหนัก 113 172 221 393
4 เนินก่อ 96 95 118 213
5 หนองแห้ว 41 81 72 153
6 เกาะพันชา 98 203 194 397
7 โคกอู่ทอง 121 194 248 442
8 ประเถท 179 285 312 597
9 ยาง 75 110 127 237
10 เนินหินตั้ง 176 313 323 636
11 ไชยคลี 115 243 233 476
12 โคกเขื่อน 165 263 273 536
รวม 1,368 2,227 2,420 4,634

ความหนาแน่นของ
จำนวนประชากร : ตารางกิโลเมตร
52 คน : ตารางกิโลเมตร

ผู้สูงอายุ จำนวน 902 คน ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566
ผู้พิการ จำนวน 165 คน ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566
ผู้ติดเชื้อ HIV จำนวน 17 คน ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566