ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศลาวแล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหนองน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหนองน้ำที่มีนกแก้วอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านหนองแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยกำหนดให้ใช้ต้นตาล เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เนื่องจากมีต้นตาลเป็นจำนวนมาก