สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
– รับจ้างทั่วไป,พนักงานบริษัท
– เกษตรกรรม เช่น ทำนา,ทำสวน
– ค้าขายเช่น เพาะพันธุ์ต้นไม้ประดับ,ปลูกไม้กฤษณา
– รับราชการ
– กลุ่มอาชีพในชุมชน จำนวน 13กลุ่ม
หมู่ที่ 1 กลุ่มไร่นาสวนผสม
หมู่ที่ 2 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองแก้ว (ทำหมวกพลาสติก)
หมู่ที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชุมชน
หมู่ที่ 4 กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์
หมู่ที่ 5 กลุ่มทำไม้กวาด,กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ
หมู่ที่ 6 กลุ่มตัดเย็บผ้า
หมู่ที่ 7 กลุ่มทำไม้กวาด
หมู่ที่ 8 กลุ่มทำไม้กวาด
หมู่ที่ 9 กลุ่มทำไม้กวาด
หมู่ที่ 10 กลุ่มทำไม้กวาด
หมู่ที่ 11 กลุ่มทำไม้กวาด ,กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

เกษตรกรรม
การปลูกพืชไร่/นาผักสมุนไพรและผลไม้/ไม้ยืนต้น(ข้อมูลเกษตรอำเภอประจันตคาม เดือนมีนาคม 56)

ลำดับที่ ชนิดพืช จำนวนครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตรวม(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
1 ข้าวนาปี 229 5,228 501 101 201.32
2 ไผ่(ยืนต้น) 186 1,254 64 0 0
3 ไม้ยืนต้นอื่นๆ 182 951 7 0 0
4 มะม่วง 98 508 13 0 0
5 ไม้ดอก ไม้ประดับ 77 443 89 0 0
6 ยูคาลิปตัส 76 26,027 11 0 0
7 หมากต่างๆ 30 183 35 0 0
8 กระท้อน 30 199 3 0 0
9 ตาลโตนด 23 225 0 0 0
10 กล้วยน้ำว้า 21 100 0 0 0
11 มันสำประหลัง 14 284 69 162 2.347
12 มะปรางหวาน 14 114 0 0 0
13 เงาะ 14 128 0 0 0
14 ข่า 12 44 0 0 0
15 มังคุด 143 9 0 0 0
16 ตระไคร้ 10 27 0 0 0
17 ส้มโอ 10 84 0 0 0
18 มะไฟ 9 80 0 0 0
19 ลองกอง 7 97 0 0 0
20 ทุเรียน 6 55 0 0 0
21 ถั่วฝักยาว 6 23 12 0 0
22 มะพร้าว 6 20 0 0 0
23 มะนาว 5 48 0 0 0
24 มะยงชิด 5 46 0 0 0

 

การทำปศุสัตว์

ลำดับที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนสัตว์ จำนวนรุ่นต่อปี(ตัว) หมายเหตุ
1 ไก่พื้นเมือง 68 3,679  
2 กระบือ 39 316  
3 โคเนื้อ 35 317  
4 ไก่ชน 13 589  
5 สุกร 5 65  
6 เป็ดเทศ 4 90  
7 โคนม 1 4  

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ลำดับที่ ชนิดสัตว์เลี้ยง จำนวนครัวเรือน เนื้อที่กระชัง(ตรม.) เนื้อที่เลี้ยง(ไร่) ผลผลิต(ตัว) หมายเหตุ
1 ปลาดุก 77 0 74 380,920  
2 ปลานิล 41 0 44 292,420  
3 ปลาสวาย 12 0 12 39,750  
4 ปลาน้ำจืดอื่นๆ 9 0 12 98,700  
5 ปลาทับทิม 9 0 13 82,450  
6 ปลาตะเพียน 7 0 8 51,301  
7 ปลาสลิด 6 0 14 32,200  
8 ปลาจาระเม็ด 5 0 10 13,700  
9 ปลาแรด 4 0 4 13,500  
10 ปลาช่อน 2 0 2 5,400  
11 ปลาบู่ 1 0 1 1,000  
12 ปลาซิวแก้ว 1 0 1 2,000  
13 ปลาดุกบิ๊กอุย 1 0 1 2,000  
14 ปลายี่สก 1 0 1 50  
15 ปลาเบญพรรณ 1 0 1 1,000  

สถานประกอบการตามกฏหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 106 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกเขื่อน รวม
ระดับชั้น จำนวน ระดับชั้น จำนวน
ก่อนเกณฑ์ 3ขวบ ชาย หญิง รวม ก่อนเกณฑ์ 3ขวบ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
  12 19 31   18 19 31 30 38
รวม 12 19 31 รวม 18 19 31 รวม 68