สภาพทางสังคม

การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดหนองแก้ว โรงเรียนวัดโคกเขื่อน รวม
ระดับชั้น จำนวน ระดับชั้น จำนวน
  ชาย หญิง รวม   ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
อนุบาล 1 2 2 4 อนุบาล 1 6 8 14 8 10
อนุบาล 2 3 5 8 อนุบาล 2 9 7 16 12 12
รวม 5 7 12 รวม 15 15 30 20 22
                   
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 6 5
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 ประถมศึกษาปีที่ 2 1 5 6 7 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12 ประถมศึกษาปีที่ 3 4 7 11 10 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 6 9 15 9 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6 ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 8 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15 15 8
รวม 25 16 53 รวม 59 50 95 75 73
รวมทั้งหมด 148

 

ลักษณะทางสังคม

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
– วัดจำนวน 5 แห่ง
– วัดหนองแก้ว หมู่ที่ 2
– วัดพรหมประสิทธิ์ หมู่ที่ 3
– วัดเกาะพันซา หมู่ที่ 6
– วัดโคกอู่ทอง หมู่ที่ 7
– วัดโคกเขื่อนหมู่ที่ 12
– สำนักสงฆ์ 1 แห่ง (สำนักสงฆ์ทุ่งพญาหาญ)

สาธารณสุข
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน 2 แห่ง
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้ว
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกเขื่อน